Home

Vandaag

artikels 0
gebruikers 106
pageviews 44752

Disclaimer

Disclaimer

Algemene gebruikersovereenkomst

2007 - 2019

De website Nieuws.be wordt uitgebaat door Nieuws.be N.V. (hierna de initiatiefnemer genoemd), Hertstraat 22, 9000 Gent, tel. 09/233 34 54, fax 09/233 34 34 , e-mail:

Deze gebruikersovereenkomst bevat de copyright-disclaimer, de deontologische code van Nieuws.be, de aansprakelijkheidsbepalingen, het privacybeleid en de standaardvoorwaarden inzake het gebruik van de Nieuws.be-website en databank.

Copyright

De volledige inhoud van de "Nieuws.be"-site (zijnde de informatie, software, producten en diensten) met inbegrip van de teksten, tekeningen, foto's, films, beelden, data, databanken, benamingen, handels- en domeinnamen, merken, logo's en andere bestanddelen van deze site zijn beschermd door intellectuele en andere rechten, en zijn intellectueel bezit van Nieuws.be N.V., Hertstraat 22, 9000 Gent, of zijn intellectueel bezit van de licentiegever van het NUSE platform, andere leveranciers en/of contentpartners.

Bepaalde namen, kenmerken en logo's op de website zijn gedeponeerde merken of handelsnamen, die eigendom zijn van de initiatiefnemer of van onze contentpartners of de deelnemende adverteerders.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van de initiatiefnemer de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te veranderen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden. Ook de vormgeving van deze site (plan, keuze en schikking van de rubrieken, organisatie van de gegevens, ...) is beschermd door auteursrechten. Elke kopie, vertaling, aanpassing, wijziging of welk gebruik ook van het geheel of van de beschermde onderdelen van de website, onder eender welke vorm en met eender welk middel, is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemer.

Elke aanvraag hiervoor kan gericht worden op 

Deontologische code

Nieuws.be is een onafhankelijke nieuwssite, dat wil zeggen dat alle nieuwsbronnen op Nieuws.be welkom zijn, mits zij zich houden aan de deontologische code die Nieuws.be hanteert.

Deontologische code

Een medewerker/contentpartner van Nieuws.be:

  • Eerbiedigt de waarheid
  • Verzamelt onpartijdig feiten en geeft ze onpartijdig weer
  • Gebruikt betrouwbare bronnen en controleert zo veel mogelijk de informatie
  • Schrapt geen essentile informatie en verdraait geen teksten of documenten
  • Maakt een onderscheid tussen feiten, duiding en commentaar
  • Zet fouten recht
  • Gebruikt geen oneerlijke methodes om informatie, foto's en documenten te bekomen
  • Geeft zich niet over aan plagiaat, laster, eerroof en beschuldigingen zonder grond
  • Houdt zich aan embargo's (afspraak tussen een informatieverstrekker en de journalist om bepaalde informatie gedurende een tijd niet openbaar te maken)
  • Behoudt zijn persoonlijke integriteit

Huisregels voor het reageren op Nieuws.be

Nieuws.be geeft zijn lezers de mogelijkheid te reageren op nieuwsitems. De reacties van onze lezers vertegenwoordigen de standpunten en meningen van die lezers. De inhoud van de reacties valt onder de verantwoordelijkheid van de inzenders. Het feit dat een mening of visie op maatschappelijke gebeurtenissen wordt gepubliceerd, impliceert niet dat Nieuws.be die mening ook deelt of op welke wijze dan ook ondersteunt. De eventuele intellectuele eigendomsrechten op reacties berusten bij de inzenders en moeten door hen worden gewaarborgd. Als inzender verleent de inzender aan Nieuws.be alsook aan al haar lezers een kosteloze, wereldwijde en niet overdraagbare licentie om de reacties te gebruiken, reproduceren, verdelen, bewerken en tonen in de context van Nieuws.be en dit voor de volledige duurtijd van de wettelijke bescherming.

Reacties die niet voldoen aan de volgende regels, kunnen naar de discretie van Nieuws.be van de site worden verwijderd wanneer Nieuws.be hiervan op de hoogte wordt gebracht:

1. Reacties mogen niet strijdig zijn met de wet.

2. Er zijn fatsoensregels. Reacties moeten fatsoenlijk omgaan met anderen en andermans mening respecteren. Gebruik dus geen discriminerende, kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksuele of andersoortige georinteerde taal, die in strijd is met de normen van goed fatsoen.

3. Reacties mogen geen pornografisch of erotisch karakter vertonen, of verwijzen naar andere locaties op het web met een pornografische inhoud (kinderporno is permanente ban en eventueel aangifte bij justitie).

4. Maak uw reacties niet te lang. Complete boekwerken worden noch door de lezer noch door de redactie gewaardeerd. De redactie behoudt zich het recht voor om dwingend een maximum lengte van de reacties op te leggen.

5. Respecteer het copyright van derden (kort citeren mag, complete publicaties overnemen niet).

6. Commercile boodschappen (spam) zijn niet toegelaten. Ook het plaatsen van reclame voor niet-commercile websites die niets bijdragen aan het topic is niet toegestaan.

7. Reacties mogen het technisch functioneren van de website niet hinderen.

8. Herhalingen van reacties en nietszeggende reacties zijn niet toegelaten.

9. Reacties die bol staan van de taalfouten of smileys, worden niet geplaatst. We doen niet kinderachtig over typefouten en vervoegingsfoutjes, maar we voeren geen correcties op de reacties en kunnen te slecht geschreven commentaren niet plaatsen. Reacties in een vreemde taal kunnen we evenmin plaatsen.

10. Reacties volledig of overwegend in hoofdletters zijn niet toegelaten..

Aansprakelijkheid

In geen enkel geval kan de initiatiefnemer verantwoordelijk of aansprakelijk gehouden worden tegenover gebruikers van de website van "Nieuws.be" voor klachten of rechtsvorderingen die tegen de gebruiker zouden worden aangespannen door een derde, die zou beweren dat het gebruik van gelijk welk stuk van de inhoud van de website of van de producten of diensten die de site aanbiedt, inbreuk zou plegen op n van zijn intellectuele rechten.

Deze site maakt gebruik van cookies om wederkerige informatie op te slaan. De informatie, software, producten en diensten die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. De initiatiefnemer staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, en dient louter als informele informatie te worden aanzien.

De initiatiefnemer is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. De initiatiefnemer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

De data gebruikt in de Nieuws.be-toepassing 'Checkta' zijn eigendom van Microsoft Virtual Earth. De initiatiefnemer is niet verantwoordelijk voor eventuele foutieve weergave van deze data (regioweergave of spelling plaatsnamen).

Hyperlinks van en naar paginas vreemd aan de website

De website "Nieuws.be" en al zijn subdomeinen en subpagina's kunnen hyperlinks naar websites of naar webpagina's van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. De initiatiefnemer heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina's en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door het personeel van de initiatiefnemer of deelnemende derde partijen houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina's. Het aanleggen van hyperlinks naar de website "Nieuws.be" is slechts toegestaan voor zover deze hyperlinks naar de hoofdpagina of homepage van de site leiden.

Deeplinking naar onderdelen in paginas is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemer, met uitzondering van de paginas waarop Nieuws.be zichtbaar de linkingcode aangeeft. Het is eenieder die het wenst toegestaan om te linken naar om het even welke pagina in de website, zolang de volledige pagina wordt getoond en niet slechts een stuk eruit. Links naar de Nieuws.be-paginas mogen worden verspreid naar believen, zolang de paginas in zijn geheel worden getoond. Overname van of deeplinken naar inhoud van derden in pagina's van nieuws.be is eveneens niet toegestaan, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming werd verleend. De initiatiefnemer kan op elk moment en zonder enige voorafgaandelijke kennisgave inhoud van de website "Nieuws.be" verwijderen indien hierover klachten worden gemeld of inbreuken worden vastgesteld. De gebruiker blijft ten alle tijde zelf aansprakelijk voor eventuele juridische gevolgen van de gemaakte inbreuken

Indien geciteerd wordt uit inhoud die op de website staat, moet men de bron vermelden. Indien de bron een contentpartner betreft, moet de bronvermelding de naam van de bron bevatten met het achtervoegsel "/Nieuws.be". Indien geciteerd wordt op internetmedia, dient "Nieuws.be" aanklikbaar te zijn en gelinkt te worden aan de pagina waarop het citaat te vinden is. Het gebruik van deze site in sites of elementen van sites van derden (bijvoorbeeld door in-line linking, framing of op enige andere manier) is verboden zonder toestemming van de redactie.

Gebruiksvoorwaarden

De website "Nieuws.be" is bedoeld voor particulier gebruik. Gebruik in het kader van bedrijfsvoering of ter garing van informatie over natuurlijke en -rechtspersonen extern aan de gebruiker of diens werkgever en verwante bedrijven, is absoluut verboden. Nieuwsgaring over rechtspersonen gerelateerd aan de gebruiker vereist een separate licentie (die door externe partijen kan worden aangeleverd).

A. Eigendomsrechten op de Nieuws.be databank en software

De databank design van Nieuws.be en de functionaliteiten van Nieuws.be zijn eigendom van de initiatiefnemer. Niets van de databank design en functionaliteiten mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commercile doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de initiatiefnemer, behoudens de uitzonderingen voorzien bij wet.

Een gedeelte van de software van Nieuws.be is hetzij eigendom van de initiatiefnemer, hetzij aan Nieuws.be in licentie gegeven. Deze software mag niet gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commercile doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuws.be, behoudens de uitzonderingen voorzien bij wet.

B. Gebruiksrechten van de geregistreerde gebruiker

1) Gebruiksrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de structuur van Nieuws.be, de gegevensbestanden van Nieuws.be en de afzonderlijke gegevens (teksten, afbeeldingen, grafische elementen, muziekfragmenten, ...) van de Nieuws.be-databank door intellectuele rechten worden beschermd hetzij eigendom zijn van Nieuws.be, hetzij aan Nieuws.be in niet-exclusieve licentie zijn gegeven.

Niets daarvan mag gebruikt worden voor reproductie, aanpassing, verspreiding, verkoop, publicatie of commercile doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nieuws.be, behoudens de uitzonderingen voorzien bij wet.

2) Vermelding van Nieuws.be bij publicatie van inhoud uit de Nieuws.be-website en databank

In geval van publicatie van gegevensbestanden en gegevens van Nieuws.be of de Nieuws.be-databank (na een akkoord met de initiatiefnemer en diens contentpartners), zowel online als offline, moet, naast de eventuele naamsvermelding van de auteur, uitvoerende auteur, kunstenaar of rechthebbende, het logo van Nieuws.be worden vermeld. Voor online publicaties zal het logo van Nieuws.be als button worden opgenomen, die bij doorklikken verwijst naar de homepage van Nieuws.be. De minimale hoogte van deze button bedraagt 80 pixels. Dit logo moet op een zichtbare manier worden weergegeven.

C. Klachten

Nieuws.be legt de grootste zorg aan de dag voor een kwaliteitsvolle databank en rechtmatigheid van de erin opgenomen informatie. Zo gaat Nieuws.be er redelijkerwijze van uit dat beheerders van websites die informatie via RSS feeds ter beschikking stellen, geen bezwaar hebben tegen de aggregatie ervan. Gebruikers van Nieuws.be die onrechtmatigheden zouden vaststellen op Nieuws.be, worden uitgenodigd hiervan onmiddellijk klacht in te dienen bij Nieuws.be, op voorwaarde dat zij zich voldoende kenbaar maken en hun klacht voldoende motiveren. Klachten betreffende de inhoud van de gegevens in de Nieuws.be databank moeten per aangetekende brief worden verzonden op volgend adres: Nieuws.be NV, Hertstraat 22, 9000 Gent. De klacht zal binnen de 7 dagen na ontvangst van het aangetekend schrijven worden behandeld, waarna het antwoord schriftelijk zal worden verstuurd. De klacht kan ter bespoediging ook verstuurd worden naar  , alhoewel een snellere verwerking hierdoor niet kan gegarandeerd worden.

Privacybeleid van Nieuws.be

De verwerking van de persoonsgegevens met betrekking tot de Nieuws.be-databank zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

A. Verzameling en verwerking persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van de standaard Nieuws.be-diensten dient geen enkele informatie verplicht meegedeeld te worden. Wie gebruik wil maken van gepersonaliseerde nieuwsberichtgeving heeft de optie om zijn naam, voornamen, adressen, telefoon, leeftijd, woonplaats, geslacht en individuele e-mailadressen mede te delen, en die gegevens zullen worden opgeslagen in de Nieuws.be-databank. Nieuws.be zal de verzamelde persoonsgegevens gebruiken voor het aanbieden van gepersonaliseerde berichten.

Nieuws.be verzamelt ook informatie in logfiles. Deze informatie wordt gebruikt voor interne doeleinden, zoals trafiek- en profielanalyse om op die manier het dienstenaanbod van Nieuws.be verder te optimaliseren en te personaliseren.

Nieuws.be maakt soms gebruik van zogenaamde 'cookies' om het gebruik van de Nieuws.be- databank te vergemakkelijken. U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert.

Persoonsgegevens die u vrijwillig via reacties of gebruikersprofielen vrijgeeft, worden in hoofde van Nieuws.be geacht publieke informatie te zijn waarvoor Nieuws.be op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld.

Nieuws.be stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen en veilig te bewaren. Medewerkers van Nieuws.be hebben enkel toegang tot uw gegevens wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werk.

B. Rechten van de gebruiker

In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt de gebruiker over een aantal rechten in verband met haar/zijn persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent de gebruiker het recht om toegang en inzage te krijgen in de gegevens die door Nieuws.be worden verzameld. Het correctierecht verleent aan de gebruiker het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op haar/hem betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent de gebruiker het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van hem betreffende de persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Het verzetsrecht kan worden uitgeoefend op volgend e-mailadres: 

De gebruiker kan rechtstreeks contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking, indien zij/hij vragen heeft betreffende de bescherming van de persoonsgegevens en indien zij/hij meent dat de privacy policy niet wordt nageleefd op bovenstaand adres.

C. CIM Disclaimer

Waarschuwing: telkens u een site bezoekt met dit logo Metriweb, verzamelt het CIM, het Centrum voor Informatie over de Media, met behulp van een cookie, informatie via de pagina's die u raadpleegt (aantal pagerequests, visits, visitor, ...). Die informatie wordt verzameld voor puur statistische doelstellingen en laat in geen geval toe u te identificeren. Voor meer informatie en om up-to-date resultaten van deze studie te consulteren, klik op het CIM-logo of ga naar http://www.cim.be

Voorwaarden inhoudopname in Nieuws.be

A. Toestemmingsverlening publiek gebruik

Behoudens indien uitdrukkelijk anders aangekruist door de gebruiker zullen de ingevoerde gegevens publiek ter beschikking worden gesteld voor raadpleging, download en referentie in de Nieuws.be-databank. Tevens zullen de ingevoerde gegevens via RSS en webservices aan derden en via de website verspreid en medegedeeld worden.

B. Vrijwaring

De gebruiker die op de Nieuws.be-databank gegevens invoert, moet de intellectuele rechten (waaronder de auteursrechten, naburige rechten, databankrecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht) en rechten van derden (onder meer het recht op de eerbiediging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer, het portretrecht, laster en eerroof) respecteren. Door de invoering van de gegevens aanvaardt de invoerder de aansprakelijkheid voor de inhoud ervan, en geeft hij Nieuws.be het recht om de gegevens te distribueren naar derde partijen en onder welke vorm dan ook waar dat nodig geacht wordt.

Tenzij anders is overeengekomen, doet elke gebruiker tevens uitdrukkelijk afstand van alle intellectuele rechten voor zover hij daarvan de rechthebbende is.

Elke schadeclaim met betrekking tot de aangeleverde gegevens ten gevolge van niet correcte of foutieve gegevens of inbreuk op rechten van derden (ondermeer laster en eerroof) of inbreuk op de openbare orde of goede zeden door diegene die de gegevens invoert zal door Nieuws.be op deze laatste verhaald worden.

In geval van invoer van portretten (bijvoorbeeld in foto's en illustraties) waarborgt de invoerder dat zij/hij de nodige door de wet vereiste toestemmingen tot publicatie van deze portretten heeft verkregen. In geval van invoer van persoonsgegevens waarborgt de invoerder Nieuws.be dat zij/hij de toestemming heeft van de betrokkene(n) om diens persoonsgegevens in te voeren in de Nieuws.be-databank en te laten gebruiken zonder beperkingen.

C. Publicatiebeleid Nieuws.be

Nieuws.be behoudt zich het recht om de ingevoerde gegevens naar eigen inzichten te publiceren en om de gegevens die worden ingevoerd niet te publiceren. Nieuws.be behoudt zich tevens het recht om de inhoud, de afkomst of de bestemming van de gegevens die worden ingevoerd, te onderzoeken. In geval Nieuws.be weet krijgt van illegale inhoud zal Nieuws.be onverwijld overgaan tot de verwijdering ervan en de nodige opvolging bij de bevoegde autoriteiten.

Reeds gepubliceerde artikels kunnen na klacht van bezoekers verwijderd worden. De inhoud van het betreffende bericht wordt in dat geval niet langer op Nieuws.be getoond, maar wordt vervangen door een link naar de originele bron.

Nieuws.be is niet in staat alle artikels te verifiren op waarheid. Nieuws.be noch zijn personeel spreekt met verwijdering van een artikel een waardeoordeel uit over de inhoud, noch over de gegrondheid van de eventuele klacht, maar publiceert om zijn neutraliteit te bewaren het artikel niet meer op de site.

D. Exoneratiebeding

a) Incorrecte of foutieve gegevens

Nieuws.be zal zijn uiterste best doen om correcte gegevens te verzamelen en te publiceren. Hierbij is Nieuws.be overgeleverd aan de kwantiteit en de kwaliteit van de ingevoerde gegevens. Daarom kan Nieuws.be niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige, incorrecte of foutieve gegevens op de Nieuws.be-databank en deze geven geen recht op welke compensatie dan ook. Nieuws.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van gegevens.

b) Gebrekkige werking van het systeem

Nieuws.be biedt de Nieuws.be-databank aan "zoals ze is". Nieuws.be kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

c) Links naar websites beheerd door derden

De Nieuws.be databank bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Nieuws.be oefent geen enkele controle uit over de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Telkens Nieuws.be een klacht ontvangt met betrekking tot het ongeoorloofd karakter van een link, zal Nieuws.be alles in het werk stellen om de vermeende ongeoorloofde link zo snel mogelijk te verwijderen.

Algemene bepalingen

A. Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op geschillen inzake de naleving van de bepalingen van deze gebruiksovereenkomst. De rechtbanken van Gent zijn bevoegd.

B. Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

Nieuws.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze gebruikersovereenkomst te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekendgemaakt worden op de Nieuws.be-website en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initile bekendmaking op de Nieuws.be-website.