Home

Vandaag

artikels 778
gebruikers 110
pageviews 89423

Bredene

Sorteer op Desc
12345678910
 150 resultaten

Bredene

Bredene is een badplaats aan de Vlaamse kust. Het is de enige badstad zonder zeedijk, maar ze heeft wel een ononderbroken duinenrij, wat haar uniek maakt aan de Belgische kust. Verder is het ook de enige badstad met een naakstrand.

Bredene is vooral populair bij kampeerders, omdat ze meer dan 30 campings op haar grondgebied telt. Daardoor haalt ze dan ook de meeste inkomsten uit het toerisme.

Algemene politiever­ordening

De gemeenteraad heeft unaniem zijn goedkeuring gehecht aan een nieuwe algemeen politieverordening. Deze verordening (of politiereglement) is een stuk compacter en bijgevolg leesbaarder geworden. Dit biedt ook zijn voordelen inzake handhaving. Ook nieuw is dat met dit politiereglement de gemeentelijke administratieve sancties worden ingevoerd waardoor sneller en efficiënter kan worden gesanctioneerd. Er werd bewust gekozen voor een afgeslankt reglement, dat twee derden minder artikels bevat dan het vroeger politiereglement. Een groot aantal artikels van het oud politiereglement dateerde van de jaren ’70 en zelfs ’60 en beantwoordde niet meer aan demaatschappelijke realiteit. In het nieuw reglement zijn echter wel de meest voorkomende maatschappelijke problemen en ergernissen vervat. Door zich in de eerste plaats op die zaken te richten waar de burger zich het meest aan stoort, moet het gemeentebestuur in staat zijn om allerlei vormen van overlast effectief terug te dringen. Het gaat vooral over voor de hand liggende thema’s als bijvoorbeeld hondenpoep, geluidshinder, zwerfvuil, vandalisme,… Een korter reglement biedt daarnaast het voordeel dat ook de burger beter weet waar hij of zij aan toe is. Een opvallende nieuwigheid in de politieverordening is de invoering van gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Voor de meeste inbreuken zal het gemeentebestuur hierdoor rechtstreeks boetes kunnen opleggen aan de overtreder, waar vroeger steeds de tussenkomst van de politierechtbank was vereist.

Foto ©Dehennin Christian.

Extra kinderopvang tijdens vakantie­periodes

 

Het Bredens gemeentebestuur heeft goed nieuws voor ouders die tijdens de korte schoolvakanties (kerst-, herfst, krokus- en paasvakantie) op zoek zijn naar kinderopvang. De capaciteit van de buitenschoolse kinderopvang wordt tijdens deze vakantieperiodes namelijk tijdelijk uitgebreid met 25 extra plaatsen. Hiermee werd reeds gestart eind vorig jaar. Dit project wordt nu bestendigd. Hiermee komt het gemeentebestuur tegemoet aan de nijpende nood aan kinderopvang tijdens vakantieperiodesDe voorbije maanden moest worden vastgesteld dat tijdens de korte schoolvakanties die piekmomenten zijn voor de kinderopvang, gezinnen op een wachtlijst moeten worden geplaatst. Dankzij de 25 extra plaatsen, beschikt de Bredense kinderopvang tijdens de korte vakan ties in totaal over 128 erkende opvangplaatsen. Een permanente uitbreiding van de opvangcapaciteit is momenteel onmogelijk. Toch hoopt het gemeentebestuur dat het door gebruik te maken van de wettelijke mogelijkheid om de capaciteit tijdens vakantieperiodes op te drijven, voldoende tegemoet kan komen aan de vraag.Bredene, dat heel wat jonge gezinnen telt onder zijn inwoners, maakt al enkele jaren een punt van voldoende én kwalitatieve opvangcapaciteit. Vooral tijdens vakantieperiodes wordt erover gewaakt dat het gemeentebestuur alle beschikbare middelen zo volledig mogelijk inzet. Zo werd vorige zomer de traditionele speelpleinwerking -die Bredene sinds jaar en dag organiseerde- hervormd en volledig ingebed in het kinderopvangstelsel en dit onder de Zomerwerking in Bredene of ZWIB. Ook voor de extra plaatsen tijdens de korte vakanties is een creatief gebruik van middelen noodzakelijk. De BKO zal namelijk tijdelijk twee lokalen van de gemeentelijke kunstacademie in beslag nemen en herinrichten. De werking van beide diensten wordt hierdoor slechts minimaal verstoord: de kunstacademie geeft sowieso toch geen les tijdens schoolvakanties en beide diensten zijn reeds enkele jaren in hetzelfde gebouw ondergebracht. Foto ©Dehennin Christian. 

 

Sint-Rikierskerk

                           St-Rikierskerk Bredene Dorp

In 1087 stichtten monniken van de Benediktijnerabdij van Saint-Ricquier een priorij. In 1196 verdreef graaf Boudewijn van Vlaanderen de monniken uit de priorij door een ruzie met de bisschop van Doornik en de Franse koning. Vijf jaar later werd de priorij terug opgebouwd. Ten tijde van de Geuzeberoerten werd de priorij opnieuw verwoest. Slechts de kapel bleef gespaard maar werd ter gelegenheid van het Beleg van Oostende (1601-1604) door deSpanjaarden omgevormd tot een versterking. In 1860 was de kapel in vervallen toestand geraakt waarop de gemeenteraad besliste tot het bouwen van een nieuwe kerk die in 1907 ingewijd werd. De houten meubilering dateert uit de periode 1725-1775 en is een schoolvoorbeeld van Lodewijk XVI- stijl. De biechtstoelen zijn pareltjes van draai- en snijwerkkunst. De barokke zijaltaren schragen schilderijen van de 19e eeuwse Brugse kunstschilder Dobbelaere. In het koor trekken het kostbare tabernakel en antieke koorgestoelte de aandacht. Het sierlijke orgel werd omstreeks 1750 gebouwd door Andries Jacobus Berger. Foto's ©Dehennin Christian